• ISSN 16748301
  • CN 32-1810/R

Editors

  • Share:
Honorary Editor-in-Chief Editor-in-Chief Deputy Editor-in-Chief
Xuehao Wang, MD Hongbing Shen, PhD Su-Kab Kim, PhD
Associate Editors-in-Chief
Jacques Bradwejn, MD, FRCPC    
Kyung-Chul Choi, DVM, PhD    
Yong Ji, PhD    
Hong Liu, MD    
Former Editors-in-Chief
Jefferey M. Drazen, MD    
Qi Chen, PhD    
Associate Editors
Sang-Hwan Hyun, PhD Tao Li, MD, PhD Jingdong Zhang, MD, PhD
Seong Soo Joo, PhD Zhijie Luo, MD, PhD Zemin Yao, MD, PhD
Okjin Kim, DVM, PhD Ganesh Chandra Sahoo, PhD Ruiwen Zhang, MD, PhD
Editorial Staff
Executive Editor Manuscript Editors  
Dongya Zhu, MD, PHD Yongke Cao, MA Yuelan Dai, MA
Managing Editors Li Gao, MA Seon-Young Yoon, BS
Xi Han, MA Sun-Young Yoon, BSc Linsey D. Thompson
Kyung-A Hwang, PhD Jie Zhang, MA Zhiwei Zhang, MA
Ximin Chen, PhD    
  • Share: